Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruik van het platform www.tuinruimers.nu

Versie: september 2016

 1. GELDIGHEIDSGEBIED, VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
  1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van het door Habo Hoveniers BV, Duinzoom 3, 4325 HA Renesse, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 22062606 (hierna: TUINRUIMERS) beschikbaar gestelde website www.tuinruimers.nu (hierna: PLATFORM) voor het vinden van hulp voor tuindiensten en tuinwerkzaamheden in privéhuishoudens, zakelijke en publieke organisaties (hierna: TUINHULP) en voor de verstrekking van opdrachten voor dergelijke diensten (hierna: TUINDIENSTEN) door de besteller (hierna: KLANT) en het gebruik van de daartoe faciliterende diensten van TUINRUIMERS. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden toegestaan door TUINRUIMERS.
 2. GEBRUIK
  1. TUINRUIMERS stelt de KLANT een platform beschikbaar voor het zoeken en inhuren van een TUINHULP. Het gebruik van het platform en de diensten van TUINRUIMERS zijn voor de KLANT kosteloos. Tijdens het eerste gebruik van het platform en de eerste boekingsaanvraag dient de klant zich te registreren op het platform en deze Algemene Voorwaarden te accepteren. TUINRUIMERS bevestigt de aanmelding aan de KLANT per e-mail waarbij ook de toegangsgegevens voor het persoonlijke gebruikersaccount worden verstrekt. Met deze bevestiging komt de gebruiksovereenkomst met TUINRUIMERS tot stand, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  2. De KLANT is verplicht bij de registratie correcte en volledige gegevens te verstrekken, met name met betrekking tot zijn identiteit, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bank- of creditcardgegevens. Wijzigingen gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst dient hij onmiddellijk mede te delen aan TUINRUIMERS door zijn gebruikersaccount aan te passen.
 3. OPDRACHTEN
  1. De KLANT dient via het platform, via de Tuinruimers-app, telefonisch of per e-mail onder vermelding van plaats, tijd en te leveren diensten aanvragen voor tuindiensten (hierna: boekingsverzoek of aanbod) in.
  2. De ingediende boekingsaanvragen zijn een bindend aanbod van de KLANT aan de door TUINRUIMERS gevonden of door de KLANT bij de aanvraag geselecteerde TUINHULP voor de levering van de gevraagde tuindiensten.
  3. TUINRUIMERS neemt na bekijken en beoordelen van de aanvraag het boekingsverzoek van de KLANT aan. TUINRUIMERS informeert de KLANT daarover per e-mail en bevestigt het boekingsverzoek. Met deze bevestiging wordt de overeenkomst inzake de tuindiensten tussen KLANT en TUINRUIMERS gesloten.
  4. De inhoud van de dienstverleningsovereenkomst is gebaseerd op het boekingsverzoek, de op het platform vermelde prijslijsten, deze algemene voorwaarden, het geldende verbintenissenrecht en eventuele overige overeenkomsten tussen de KLANT en TUINRUIMERS.
  5. Alle betalingen van de KLANT aan TUINRUIMERS voor de vergoeding van de tuindiensten verlopen via een gelicentieerde betalingsdienstaanbieder.
 4. PLICHTEN VAN TUINRUIMERS
  1. TUINRUIMERS beheert het platform en neemt via het platform, via de Tuinruimers-app, telefonisch of per e-mail boekingsverzoeken in ontvangst en stuurt de aanvaarding van een boekingsverzoek door naar de KLANT. TUINRUIMERS is niet verplicht ervoor te zorgen dat een boekingsverzoek door TUINHULP wordt aanvaard.
  2. TUINRUIMERS doet al het mogelijke om verstoringen van het gebruik van het platform, zoals verbindingsonderbrekingen of verstoringen van het gebruik van de diensten te voorkomen voor zover dit technisch mogelijk is. TUINRUIMERS heeft het recht de gebruiksmogelijkheden tijdelijk te beperken om het platform te onderhouden of verder te ontwikkelen.
  3. TUINRUIMERS beheert een gebruikersaccount voor de KLANT en stelt hem daarvoor persoonlijke toegangsgegevens beschikbaar. De toegangsgegevens mogen niet worden gedeeld met derden.
  4. TUINRUIMERS bewerkt omboekingen en annuleringen van de KLANT.
 5. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
  1. TUINRUIMERS heeft een aansprakelijkheidsverzekering via Habo Hoveniers b.v. voor schade aan zaken van de KLANT (schade). Indien de KLANT een claim indient voor een schade als gevolg van handelingen van de TUINHULP geeft TUINRUIMERS de schade aan bij de aansprakelijkheidsverzekering.
  2. TUINRUIMERS is niet verplicht ondersteuning te bieden bij het afhandelen van de schadeclaim en kan een eventuele vergoeding niet garanderen. De afhandeling van aanspraken tegenover de aansprakelijkheidsverzekering is de verantwoordelijkheid van de KLANT.
 6. ANNULERINGEN, OMBOEKINGEN
  1. KLANTEN kunnen bevestigde boekingsaanvragen onder de in onderstaand lid 2 genoemde voorwaarden annuleren en omboeken.
  2. Een annulering of omboeking die minimaal 24 uur voor aanvang van de uitvoering wordt verricht, is kosteloos. Voor een annulering of omboeking die minder dan 24 uur voor aanvang van de schoonmaakdienst wordt verricht, worden administratiekosten ter hoogte van de prijs voor één uur van de geboekte dienst in rekening gebracht.
 7. AANSPRAKELIJKHEID
  1. TUINRUIMERS is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst door de TUINHULP en voor schade die de KLANT eventueel lijdt door en/of bij de levering van de diensten.
  2. Voor het overige is TUINRUIMERS conform de wettelijk voorschriften aansprakelijk bij een schending van contractuele en niet-contractuele plichten door TUINRUIMERS. TUINRUIMERS is echter alleen aansprakelijk voor schade – ongeacht op welke rechtsgrond – bij opzet en grove nalatigheid. Bij grove nalatigheid is TUINRUIMERS alleen aansprakelijk (1) voor schade als gevolg van dodelijk letsel, lichamelijk letsel of gezondheidsschade en (2) voor schade als gevolg van een schending van een essentiële contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming vereist is om een behoorlijke uitvoering van de gebruiksovereenkomst mogelijk te maken en op de nakoming waarvan de KLANT redelijkerwijs vertrouwt en mag vertrouwen (centrale contractuele verplichting)).
  3. De pagina's van www.tuinruimers.nu bevatten ook links naar websites die door derden worden beheerd en van welke inhoud TUINRUIMERS mogelijk niet op de hoogte is. Links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het navigeren te vergemakkelijken. TUINRUIMERS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites.
 8. LOOPTIJD, BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
  1. De gebruiksovereenkomst begint na de bevestiging van de registratie aan de KLANT en de vrijgave van het platformgebruik door TUINRUIMERS en is gesloten voor onbepaalde tijd.
  2. De gebruiksovereenkomst kan te allen tijde door beide partijen per direct worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden (e-mail aan info@tuinruimers.nl is voldoende). Bij opzegging nog lopende dienstverleningsovereenkomsten met TUINHULP zullen met inachtneming van hetgeen in paragraaf 6 ten aanzien van annuleringen en omboekingen is bepaald worden afgewikkeld.
 9. INFORMATIE OVER PRIVACY
  1. TUINRUIMERS verzamelt, verwerkt en gebruikt gegevens van de KLANT, die op het platform gepubliceerd en vrij toegankelijk zijn, conform de regelingen van de privacybescherming (privacyverklaring).
  2. TUINRUIMERS zal de KLANT diens gegevens inclusief de gegevens over door de KLANT geboekte diensten gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst ter inzage beschikbaar stellen in het KLANT-profiel en een mogelijkheid tot wijziging van de gegevens aanbieden. Hiervoor dient de KLANT zich op het platform aan te melden met zijn e-mailadres en zijn wachtwoord.
  3. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden gaat de KLANT ermee akkoord dat zijn telefoonnummer wordt gedeeld met de ploegleiding TUINRUIMERS, zodat op korte termijn overleg kan plaatsvinden over overeengekomen tuindiensten.
 10. SLOTBEPALINGEN
  1. De KLANT gaat ermee akkoord dat TUINRUIMERS tijdens het gebruik van het platform (actief account) en tot zes maanden na deactivering van het account per e-mail, telefonisch of per post contact met hem opneemt om de aanbiedingen op het platform te verbeteren of uit te breiden, te informeren naar zijn tevredenheid over aanbiedingen op het platform en hem in te lichten over aanvullingen, uitbreidingen, nieuwigheden en samenwerkingsaanbiedingen.
  2. Daarnaast behoudt TUINRUIMERS zich het recht voor in een gepast kader eventueel productmonsters (product samples) te plaatsen bij de KLANT. De KLANT kan TUINRUIMERS er te allen tijde over informeren dat hij geen gratis monsters wenst te ontvangen.
  3. TUINRUIMERS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden uiterlijk vier weken voordat ze van kracht gaan per e-mail medegedeeld aan de klant, tezamen met informatie omtrent de mogelijkheid tot bezwaar. Indien de KLANT niet binnen vier weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden, gelden de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden als overeengekomen.